RSS канал за последно добавени продукти и услуги в категория финансови http://www.point.bg/ RSS канал от България.point.bg за последно добавени продукти и услуги в категория финансови en-us Абонаментни счетоводни услуги http://finansi.produkti.point.bg/абонаментни+счетоводни+услуги/202887 http://finansi.produkti.point.bg/абонаментни+счетоводни+услуги/202887 Абонаментни счетоводни услуги * Осчетоводяване на фактури към клиенти<br />* Осчетоводяване на клиентски плащания<br />* Осчетоводяване на фактури от доставчици<br />* Осчетоводяване на плащания към доставчици<br />* Осчетоводяване на митнически декларации и банкови документи<br />* Изчисляване на заплати ДОО, ДОД, ДЗПО, ЗО, печат на ведомости и фишове на заплати<br />* Месечно изготвяне и подаване в НОИ<br />* Заприхождаване на ДМА и ДНА<br />* Изготвяне на амортизационен план на ДМА и ДНА<br />* Заприхождаване и отписване на стокови потоци-складово стопанство<br />* Следене на стоковите наличности<br />* Попълване на платежни нареждания<br />* Изчисляване на корпоративен данък на тримесечие<br />* Месечно изчисляване на алтернативни данъци<br />* Годишно приключване и изготвяне на ФСО<br />* Годишно изготвяне и подаване на декларации за ДП,Статистика и т.нн 2010-06-14 11:59:00 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Абонаментно счетоводно обслужване http://finansi.produkti.point.bg/абонаментно+счетоводно+обслужване/220518 http://finansi.produkti.point.bg/абонаментно+счетоводно+обслужване/220518 Абонаментно счетоводно обслужване * Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан<br />* Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане<br />* Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС<br />* Ежемесечно изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП<br />* Периодично (но не по-рядко от полугодие) приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения<br />* Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите<br />* Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет<br />* Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея<br />* Изготвяне на годишен отчет за статистиката<br />* Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси. 2010-06-14 11:59:00 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Абонаментно счетоводно обслужване http://finansi.produkti.point.bg/абонаментно+счетоводно+обслужване/214409 http://finansi.produkti.point.bg/абонаментно+счетоводно+обслужване/214409 Абонаментно счетоводно обслужване Сключването на договор за абонаментно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на фирмата ви пред всички институции по повод воденето на нейното счетоводство, постоянни консултации с нашите специалисти, следене на разчетите с клиенти и доставчици, хронологично, синтетично, аналитично счетоводно отчитане на дейността по представени първични документи, съгласно Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и приложимите Счетоводни Стандарти, изготвяне на ежемесечни справки по Закона за ДДС, изготвяне на ведомости за работни заплати, Интрастат, изготвяне на Годишен счетоводен отчет и приложения, съгласно Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти и изготвяне на Годишна данъчна декларация, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. 2010-06-14 11:59:00 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Абонаментно счетоводно обслужване http://finansi.produkti.point.bg/абонаментно+счетоводно+обслужване/237374 http://finansi.produkti.point.bg/абонаментно+счетоводно+обслужване/237374 Абонаментно счетоводно обслужване Състои се от счетоводтсво, ТРЗ и допълнително счетоводно обслужване, съобразено с изискванията на клиента. 2010-06-14 11:59:00 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Вътрешен одит http://finansi.produkti.point.bg/вътрешен+одит/207671 http://finansi.produkti.point.bg/вътрешен+одит/207671 Вътрешен одит 2010-06-21 17:17:53 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Годишно счетоводно приключване http://finansi.produkti.point.bg/годишно+счетоводно+приключване/214410 http://finansi.produkti.point.bg/годишно+счетоводно+приключване/214410 Годишно счетоводно приключване Всички дружества в България трябва да изготвят Годишни финансови отчети, да попълват Годишна данъчна декларация, справки за Националния статистически институт и т.н. Фирмите, чиято дейност позволява или такива, които не са развивали дейност през годината, не се регистрирани по Закона за ДДС, нямат персонал, могат да не водят текущо счетоводство, а да прибягват до услугите на счетоводител еднократно след изтичане на финансовата година. Ние ви предлагаме услугата Годишно счетоводно приключване, която покрива всички законови изисквания за администрирането на вашата фирма от гледна точка на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за статистиката. 2010-04-19 12:13:28 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Годишно счетоводно приключване; http://finansi.produkti.point.bg/годишно+счетоводно+приключване+/212169 http://finansi.produkti.point.bg/годишно+счетоводно+приключване+/212169 Годишно счетоводно приключване; 2010-04-19 12:13:28 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Други подобни на одит услуги http://finansi.produkti.point.bg/други+подобни+на+одит+услуги/242134 http://finansi.produkti.point.bg/други+подобни+на+одит+услуги/242134 Други подобни на одит услуги Освен независим одит на финансови отчети Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД осъществява и други подобни на одит дейности: ограничен преглед на финансови отчети, компилиране на информация и договорени процедури. 2010-06-21 17:17:53 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Изготвяне на финансови анализи http://finansi.produkti.point.bg/изготвяне+на+финансови+анализи/234982 http://finansi.produkti.point.bg/изготвяне+на+финансови+анализи/234982 Изготвяне на финансови анализи • Изготвя финансови анализи;<br />• Анализи на разходи и ползи; 2010-06-02 09:23:00 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Инвестиционна политика http://finansi.produkti.point.bg/инвестиционна+политика/208322 http://finansi.produkti.point.bg/инвестиционна+политика/208322 Инвестиционна политика 2010-06-21 15:51:09 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Инвестиционни проекти http://finansi.produkti.point.bg/инвестиционни+проекти/292525 http://finansi.produkti.point.bg/инвестиционни+проекти/292525 Инвестиционни проекти Инвестиционната дейност на компанията в момента е насочена към маркетинг на терени за инвестиционни проекти, анализ и финансиране на технологични проекти,осигуряване на инженерингова инфраструктура, консултация по въпросите на инвестиционния процес, строителство на жилищни, търговски и промишлени сгради, закупуване на терени-проектиране, финансиране и контрол на строителството. МИКС КОНСТРЪКШЪН инвестира в изграждането на Заводът за стоманобетонови конструкции „ЗСК СТОМАНОБЕТОН“, който се намира на територията на Промишлена зона ЗСК Кремиковци в град София. Изграден е върху парцел с площ 53 дка. Основната сграда представлява закритото хале за производство на стоманобетонови елементи със застроена площ 12895 кв.м. и разгъната застроена площ 14819 кв.м. Като продължение на закрития цех е изграден открит склад с площ 10000 кв.м. Заводът е въведен в експлоатация на 03.08.2009 година. Стойността на инвестицията възлиза на повече от 15 млн.лева. Технологичното оборудване отговаря на най-високи съвременни изисквания. Монтираните поточни линии за производство на стоманобетонови елементи са съобразени с водещите технологични тенденции в този отрасъл. Бетоновият възел е доставка на LIEBHERR-Mischtechnik GmbH. Вътрешноцеховото транспортиране на бетона се извършва посредством релсова автоматизирана система на Kuebat Forderanlagen GmbH. Поточната линия за производство на кухотели подови панели е на фирма ECHO Engineering. Мощностите на новото технологичното оборудване са разчетени за производството на 2000 м3 готови стоманобетонови елементи месечно. Капацитетът на бетоновия възел е 30 до 40 м3 готов бетон на час. 2010-06-21 15:51:09 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Комисиониране http://finansi.produkti.point.bg/комисиониране/206584 http://finansi.produkti.point.bg/комисиониране/206584 Комисиониране 2011-06-01 16:29:11 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Кредитиране http://finansi.produkti.point.bg/кредитиране/219237 http://finansi.produkti.point.bg/кредитиране/219237 Кредитиране Финансовите консултанти на Sea Capital Group ще Ви предложат експертни съвети според вашия конкретен случай.<br /> Имаме сключени договори с почти всички банкови институции, за да можем да Ви предложим най-оптимални условия за кредит.Благодарение на отличните ни взаимоотношения с някои банки, съдействаме за отпускане на кредити без ограничение на сумата, но не повече от 60 000 000 евро. 2010-09-17 09:42:33 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Лизинг http://finansi.produkti.point.bg/лизинг/301835 http://finansi.produkti.point.bg/лизинг/301835 Лизинг А2 е компания, която ви предлага партньорство. Можем да договаряме гъвкави лизингови схеми, като базовите условия са: Десет процента първоначална вноска /за автомобили до 1 година /, и разсрочване на останалите плащания за период до 5 години. Одобряваме ви в срок от 24 часа, само срещу лична карта. След това ще регистрираме автомобила Ви и ще ви дадем ключа. 2010-06-11 12:01:32 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Личен състав и работни заплати http://finansi.produkti.point.bg/личен+състав+и+работни+заплати/214412 http://finansi.produkti.point.bg/личен+състав+и+работни+заплати/214412 Личен състав и работни заплати Тази услуга е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се сключва и отделно. Препоръчва се за фирми, които имат счетоводител, чиято заетост не позволява той да се занимава с личен състав, изготвяне на ведомости за работни заплати, подаване на болнични и декларации в Национални осигурителен институт и др. Срещу цена, много по-ниска от заплата на нов счетоводител ние ви предлагаме да поемем този ресор на вашата фирма. Тук е включено цялостното администриране на персонала – назначаване на трудов договор, регистрацията му НОИ, изготвяне на досие на служителя, длъжностна характеристика, изготвяне на ведомости за работни заплати, платежни нареждания за заплати и осигуровки, подаване на Декларации 1 и 6, носене на болнични листове в НОИ и др. 2010-06-09 10:35:48 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Независим финансов одит http://finansi.produkti.point.bg/независим+финансов+одит/207670 http://finansi.produkti.point.bg/независим+финансов+одит/207670 Независим финансов одит 2010-06-14 12:02:16 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Независим финансов одит http://finansi.produkti.point.bg/независим+финансов+одит/242133 http://finansi.produkti.point.bg/независим+финансов+одит/242133 Независим финансов одит Дружесвото осъществява независим финансов одит при спазване изискванията на Международните стандарти за одит.<br />Одиторския процес включва проверката на:<br />* спазването принципите на счетоводството;<br />последователността на прилагане на оповестената счетоводна политика;<br />* методологическа обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на редприятието;<br />* ефективността на вътрешния контрол;<br />* процеса на счетоводно приключване;<br />* достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовите отчети информация, както и съответствието между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението представя заедно с одитирания отчет. 2010-06-14 12:02:16 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Одитинг http://finansi.produkti.point.bg/одитинг/208325 http://finansi.produkti.point.bg/одитинг/208325 Одитинг 2010-06-14 12:02:16 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Одиторски услуги http://finansi.produkti.point.bg/одиторски+услуги/211980 http://finansi.produkti.point.bg/одиторски+услуги/211980 Одиторски услуги - задължителен финансов одит на финансови отчети<br />- финансов одит, изискан от собствениците или ръководството на дружествата<br />- преглед на финансови отчети и одит процедури по правилата на Международните одиторски стандарти<br />- одит във връзка с преобразуването на търговските дружества<br />- одит по проекти на ЕС 2010-06-14 12:02:16 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Организиране и извършване на профилактични http://finansi.produkti.point.bg/организиране+и+извършване+на+профилактични/216702 http://finansi.produkti.point.bg/организиране+и+извършване+на+профилактични/216702 Организиране и извършване на профилактични прегледи Организиране и извършване на профилактични прегледи на работещите по наредба №3/1987г. и наредба № 7 от 15.08.2005г.<br /><br />Прегледите и изследванията се извършват от мобилни екипи на ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД, оборудвани с необходимата преносима медицинска апаратура на територията на клиента, по предварително съгласуван план-график, съобразен с този на работещите. Видовете прегледи и изследвания посочени по-долу, могат да бъдат включени в пакет профилактичен пакет, в зависимост от условията на труд и заявката на работодателя. 2011-04-05 12:26:59 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Пълно счетоводно обслужване; http://finansi.produkti.point.bg/пълно+счетоводно+обслужване+/212168 http://finansi.produkti.point.bg/пълно+счетоводно+обслужване+/212168 Пълно счетоводно обслужване; 2009-12-08 12:17:54 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Съставяне на финансови отчети http://finansi.produkti.point.bg/съставяне+на+финансови+отчети/214411 http://finansi.produkti.point.bg/съставяне+на+финансови+отчети/214411 Съставяне на финансови отчети Ако вашия счетоводител не отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и не може да съставя и подписва Годишните финансови отчети, тогава може да се възползвате от нашата услуга Съставяне на финансови отчети. Специалист от нашата фирма, които има необходимата квалификация по изискванията на Закона за счетоводството ще състави и завери или ще провери и завери финансовите отчети на вашето дружество. 2010-06-02 09:23:00 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 ТРЗ и личен състав http://finansi.produkti.point.bg/трз+и+личен+състав/220520 http://finansi.produkti.point.bg/трз+и+личен+състав/220520 ТРЗ и личен състав * Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа<br />* Текущо поддържане на досиетата на работниците<br />* Изготвяне и подаване на заявления по КТ<br />* Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки<br />* Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НОИ (Декларация - Обр. 1 и 6)<br />* Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки<br />* Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала 2010-06-09 10:35:48 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 ТРЗ услуги http://finansi.produkti.point.bg/трз+услуги/207422 http://finansi.produkti.point.bg/трз+услуги/207422 ТРЗ услуги Изготвяне на ведомости за заплати<br />Изготвяне на декларация 1 и подаването и в ТД на НАП<br />Изготвяне на декларация 6 и подаването и в ТД на НАП<br />Изготвяне на платежни нареждания за превод на осигурителни вноски и данъци<br />Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики<br />Подаване в ТД на НАП на уведомления по Чл.62 от КТ<br />Обработване и подаване на болнични листове в ТП на НОИ<br />Издаване на служебни бележки за осигурителен доход<br />Издаване на служебни бележки при напускане<br />Оформяне на трудови и осигурителни книжки<br />Изготвяне на документи за пенсиониране<br />Заверка на осигурителни книжки*<br /> 2010-06-09 10:35:48 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300 Трудово-осигурителни услуги http://finansi.produkti.point.bg/трудово+осигурителни+услуги/211982 http://finansi.produkti.point.bg/трудово+осигурителни+услуги/211982 Трудово-осигурителни услуги - изготвяне на Уведомления за регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения към тях<br />- изготвяне и попълване на трудови книжки<br />- изготвяне на месечни ведомости за работни заплати<br />- изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки за възнаграждения по граждански договори<br />- изготвяне на осигурителни декларации образец 1 и образец 6<br />- подготовка на болнични листа и декларации за представяне в НОИ<br />- попълване на осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж 2010-06-09 10:35:48 Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0300